Đề xuất mới về nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương: Cần quy định cứng để tránh “co rúm” thang bậc lương

Việc cần con số cụ thể quy định thang, bảng lương là cần thiết để đảm bảo người lao động không bị doanh nghiệp “co rúm” tiền lương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc cần con số cụ thể quy định thang, bảng lương là cần thiết để đảm bảo người lao động không bị doanh nghiệp “co rúm” tiền lương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc cần con số cụ thể quy định thang, bảng lương là cần thiết để đảm bảo người lao động không bị doanh nghiệp “co rúm” tiền lương. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top