xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cho công nhân các kcn - kcx:

Đề xuất đầu tư 1.000 tỉ đồng mỗi năm