Đề nghị đưa chế độ ăn ca vào luật

Đoàn viên Công đoàn nên câu hỏi tại buổi đối thoại.
Đoàn viên Công đoàn nên câu hỏi tại buổi đối thoại.