Để hoạt động của CĐCS thuộc Công đoàn ngành TƯ đạt hiệu quả cao

Hội nghị bàn nội dung phối hợp chỉ đạo đối với CĐCS thuộc Công đoàn ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Hội nghị bàn nội dung phối hợp chỉ đạo đối với CĐCS thuộc Công đoàn ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Hội nghị bàn nội dung phối hợp chỉ đạo đối với CĐCS thuộc Công đoàn ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Lên top