Danh sách giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ II, năm 2013