Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, nhất là người đứng đầu

Chương trình sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt Thủ đô tại Tòa nhà Quốc hội dịp 28.7.2020. Ảnh: CĐHN
Chương trình sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt Thủ đô tại Tòa nhà Quốc hội dịp 28.7.2020. Ảnh: CĐHN
Chương trình sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt Thủ đô tại Tòa nhà Quốc hội dịp 28.7.2020. Ảnh: CĐHN
Lên top