Đại hội VII Công đoàn Xây dựng Hải Phòng: Chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động