Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ 17: Giữ vững bản sắc là công đoàn mang tính giai cấp