Biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước:

Đại diện tiêu biểu cho 4 mô hình hoạt động

Tổ chức Công đoàn, nhất là CĐCS luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: TEA
Tổ chức Công đoàn, nhất là CĐCS luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: TEA
Tổ chức Công đoàn, nhất là CĐCS luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: TEA
Lên top