Đại biểu Ngọ Duy Hiểu: Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Đoàn đại biểu TP.Hà Nội) góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Lên top