TỔNG LĐLĐVN HỌP HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN:

Đã nhận 183 hồ sơ giới thiệu chương trinh “Vinh quang Việt Nam - 30 năm đổi mới”