Cuộc thi “CĐ Quốc phòng 65 năm những chặng đường lịch sử”