Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Lãnh đạo các LĐLĐ trong Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Lãnh đạo các LĐLĐ trong Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Lãnh đạo các LĐLĐ trong Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top