Cụm Nhà văn hóa- siêu thị dành cho công nhân: Giá bán thấp hơn 15% so với thị trường