Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ chín, khóa XI:

Cụ thể hóa chủ đề năm 2017 - “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"