Cty TNHH Midori Apparel Việt Nam – Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động