Cty FDI xin chấm dứt hoạt động, 2.274 lao động nguy cơ thất nghiệp