Cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long cần bồi thường cho người lao động