Cty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao: Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động