Cty CP phân lân nung chảy Văn Điển: Chỉ cần đưa ra ý tưởng tốt là đã được thưởng