Cty CP Giày Thượng Đình: Chưa thực hiện chỉ đạo của thành phố

Ông Văn Tiến Đức trưng văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Cty CP Giày Thượng Đình khẩn trương giải quyết đơn của ông và một số công dân. Ảnh: X.T
Ông Văn Tiến Đức trưng văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Cty CP Giày Thượng Đình khẩn trương giải quyết đơn của ông và một số công dân. Ảnh: X.T
Ông Văn Tiến Đức trưng văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Cty CP Giày Thượng Đình khẩn trương giải quyết đơn của ông và một số công dân. Ảnh: X.T
Lên top