Công ty TNHH một thành viên Hải Khánh: Thực hiện tốt chế độ cho người lao động