Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty TNHH Hyundai Vinashin: Năm 2017 toàn bộ CBCNVLĐ được tăng lương 12% và hưởng 14 tháng lương