Vụ Công ty KIMONO JAPAN “Tước đoạt” bảo hiểm xã hội của công nhân:

Công ty tiếp tục thất hứa!