Công ty không còn tiền trả lương do dịch COVID-19, NLĐ mới được hỗ trợ

Người lao động cần  hội đủ nhiều điều kiện mới được  hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Người lao động cần hội đủ nhiều điều kiện mới được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Người lao động cần hội đủ nhiều điều kiện mới được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Nam Dương
Lên top