TIẾP VỤ “CN NGỪNG VIỆC VÌ CHO RẰNG BỊ CẮT THƯỞNG SẢN LƯỢNG”:

Công ty đề nghị trả tiền vượt sản lượng vào tháng 2.2018 vì khó khăn!

CN yêu cầu Cty phải trả phần chênh lệch lương trước ngày 20.1 - Ảnh: L.T
CN yêu cầu Cty phải trả phần chênh lệch lương trước ngày 20.1 - Ảnh: L.T
CN yêu cầu Cty phải trả phần chênh lệch lương trước ngày 20.1 - Ảnh: L.T
Lên top