Công ty CP Bến xe Hải Phòng chưa phối hợp giải quyết quyền lợi lao động

Công ty CP Bến xe Hải Phòng chưa tổ chức đối thoại với người lao động về đơn thư kiến nghị liên quan đến chế độ, quyền lợi. Ảnh: Mai Dung
Công ty CP Bến xe Hải Phòng chưa tổ chức đối thoại với người lao động về đơn thư kiến nghị liên quan đến chế độ, quyền lợi. Ảnh: Mai Dung
Công ty CP Bến xe Hải Phòng chưa tổ chức đối thoại với người lao động về đơn thư kiến nghị liên quan đến chế độ, quyền lợi. Ảnh: Mai Dung
Lên top