Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Người lao động là nhân tố tiên phong!