Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau xin được bồi thường cho công nhân

Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau đã nhận lại người lao động sau khi thua kiện (ảnh Nhật Hồ)
Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau đã nhận lại người lao động sau khi thua kiện (ảnh Nhật Hồ)
Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau đã nhận lại người lao động sau khi thua kiện (ảnh Nhật Hồ)
Lên top