Công nhân Việt Nam tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Công nhân Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ảnh PV
Công nhân Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ảnh PV
Công nhân Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ảnh PV
Lên top