Công nhân không muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp