Công nhân khổ vì đường trong khu công nghiệp quá tệ