Công nhân KCN-KCX Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn vui “Tết Sum vầy“