BÌNH DƯƠNG:

Công nhân được sử dụng điện với giá thấp