Công đoàn Y tế Việt Nam: Xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc