Công đoàn Xây dựng Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến

Biểu dương những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Công đoàn ngành
Biểu dương những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Công đoàn ngành
Biểu dương những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Công đoàn ngành
Lên top