Công đoàn Vietcombank : Tập huấn pháp luật qua 95 điểm cầu truyền hình trực tuyến