Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Việt Nam phải tự nâng cao năng lực để hấp dẫn người lao động