Công đoàn Viên chức Việt Nam: Chủ động tham gia xây dựng chính sách pháp luật