Công đoàn và Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký kết Chương trình phối hợp công tác