Công đoàn và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: 734 triệu đồng hỗ trợ 244 lao động thiếu việc