Công đoàn tuyên truyền về Cao nguyên đá Đồng Văn

Một tiết mục trong Hội thi.
Một tiết mục trong Hội thi.
Một tiết mục trong Hội thi.