Công đoàn Tuy Phước: Hướng tới mục tiêu xây dựng trên 85% CĐCS vững mạnh