Công đoàn TP.Cần Thơ chỉ đạo ứng phó dịch Corona trong công nhân lao động

Các cấp Công đoàn Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động.
Các cấp Công đoàn Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động.
Các cấp Công đoàn Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động.
Lên top