Công đoàn TKV kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19

Công đoàn TKV trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
Công đoàn TKV trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
Công đoàn TKV trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.
Lên top