Công đoàn Teakwang Vina trao hơn 1 tỷ đồng cho người dân vùng lũ lụt miền Trung