Công đoàn TCty Xây dựng công trình giao thông 1: Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn