Giải quyết Nợ đọng bảo hiểm xã hội tại TP. Đà Nẵng:

Công đoàn quyết bảo vệ quyền lợi người lao động