Công đoàn Quốc phòng: Khẳng định vai trò công đoàn trong quân đội