Công đoàn nông nghiệp PTNT Công đoàn nông nghiệp PTNT việt nam: Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ Việt Nam: Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ